Logo  
Bir 癟al覺ma g羹n羹n羹 boa harcamak i癟in milyonlarca yol vard覺r, ama geri getirmek i癟in bir yol bile yoktur.
Tom DeMarco
     
  Resim
     
  Yeni Avrupa Birlii Anayasas覺 Hangi 襤lkeleri 襤癟eriyor (8), (Aral覺k 2006, Say覺 453, Sayfa 139–157).


      AVRUPA B襤RL襤襤 ANAYASASI   ( 8 )
Ahmet Özer Emekli Vali
KISIM   II
MAL襤 HÜKÜMLER
BÖLÜM I
ÇOK YILLIK MAL襤 ÇERÇEVE
Madde III- 402

                      
1. Çok y覺ll覺k  mali çerçeve, Madde  I- 55 uyar覺ca  en az be y覺ll覺k bir süre için oluturulur.
2. Mali çerçeve, gider s覺n覺f覺na göre, giriilen taahhütler için  kredilerdeki y覺ll覺k tavan ile ödeneklerdeki y覺ll覺k tavanlar覺n miktar覺n覺 sabitler. S覺n覺rl覺 miktardaki harcama  kalemleri, Birlik’in  faaliyetlerinde yer alan  büyük sektörlerce kar覺lan覺r.
3. Mali çerçeve, y覺ll覺k bütçe  uygulamas覺 için yararl覺 her türlü önlemi al覺r.
4. Konsey’in yeni br mali çerçeve oluturan bir Avrupa yasas覺, önceki mali y覺l覺n bitimine kadar benimsenemezse, o çerçevenin geçen y覺la kar覺l覺k gelen tavanlar覺 ve dier hükümler, söz konusu yasa kabul edilene kadar uzat覺l覺r.
5. Mali çerçevenin kabul edilmesini salayan süreç içinde, Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon, bu sürede yap覺lan çal覺malar覺n baar覺l覺 bir ekilde tamamlanmas覺 için gerekli tüm önlemleri al覺r.
BÖLÜM  II
B襤RL襤K’襤N  YILLIK  BÜTÇES襤
Madde  III- 403
Mali y覺l 1 Ocak ile  31 Aral覺k aras覺ndaki süredir.
Madde  III- 404
Avrupa yasalar覺, Birlik’in y覺ll覺k bütçesini aa覺daki hükümlere göre oluturur:
1. 1 Temmuzdan önce, her kurum harcamalar覺n覺n tahminlerini haz覺rlar. Komisyon bu tahminleri bir bütçe tasar覺s覺nda toplar, ayr覺ca farkl覺 tahminler  içerebilecek  bir görü de ekler.
Bütçe tasar覺s覺 gelir  ve giderlerin bir tahminini içerir.
Komisyon, prosedür s覺ras覺nda aa覺da 5. paragrafta an覺lan Uzlat覺rma Komitesi toplanana kadar  geçen süre  boyunca bütçe tasar覺s覺nda deiiklik yapabilir.
2. Komisyon, bütçenin uygulanaca覺 y覺ldan önceki 1 Eylül’den geç olmayacak ekilde bütçe tasar覺s覺n覺 Avrupa Parlamentosu’na ve Bakanlar Konseyi’ne verir.
3. Konsey, bütçe tasar覺s覺 hakk覺ndaki tutumunu belirler ve bunu bütçenin uygulanaca覺 y覺ldan önceki 1 Ekimden geç olmayacak ekilde Avrupa Parlamentosu’na iletir Konsey, tutumunu  benimsemesine neden olan gerekçeler konusunda Avrupa Parlamentosu’nu  tam olarak bilgilendirir.
4. Söz konusu bildirimden sonraki k覺rk iki gün içinde Avrupa Parlamentosu,
a) Konsey’in tutumunu onaylarsa, Avrupa bütçe tasar覺s覺 kabul edilmitir.
b) Herhangi bir karar almazsa, Avrupa bütçe tasar覺s覺 kabul edilmi say覺l覺r.
c) Kendisini oluturan üyelerin çounluuyla  Konsey’in tutumunda deiiklik yap覺lmas覺n覺 önerirse, deitirilen metin Konsey’e ve Komisyon’a iletilir. Avrupa Parlamentosu Bakan覺, Konsey Bakan覺 ile anlaarak, Uzlat覺rma Komitesini toplant覺ya ça覺r覺r. On gün içinde Konsey’in Avrupa Parlamentosu’na tüm deiikliklerini onaylad覺覺n覺 bildirmesi durumunda, Uzlat覺rma Komitesi toplanmaz.
5. Konsey üyeleri veya onlar覺n temsilcileri ile ayn覺 say覺da Avrupa Parlamentosu’nu temsil eden üyeden oluan Uzlat覺rma Komitesi, Konsey Üyelerinin veya onlar覺n temsilcilerinin nitelikli çounluu ve Avrupa Parlamentosu’nu temsil eden üyelerin çounluuyla, toplant覺ya ça覺r覺lmas覺ndan sonraki yirmi bir gün içinde, Avrupa Parlamentosu’nun ve Komisyon’un tutumlar覺na dayanarak, ortak bir metin üzerinde anlamaya var覺r.
Komisyon, Uzlat覺rma Komitesi’nin çal覺malar覺nda yer al覺r ve Avrupa Parlamentosu ile Knsey’in tutumlar覺n覺n uzlat覺r覺lmas覺 amac覺yla, tüm gerekli giriimlerde bulunur.
6. 5. paragrafta belirtilen yirmi  bir gün içinde Uzlat覺rma Komitesi ortak bir metni onaylarsa, Avrupa Parlamentosu ile Konsey’in her ikisi de, söz konusu tarihten itibaren ortak metni  on dört  gün  içinde kabul edebilirler.
7.  6. paragrafta belirtilen on dört gün içerisinde, ayet:
a) Avrupa Parlamentosu ve Konsey, ortak metni onaylarsa ya da herhangi bir karar alamazlarsa  veya  bu kurumlardan birisi onaylamas覺na ramen, dieri herhangi bir karar alamazsa, Avrupa bütçe yasas覺 ortak metne göre kaul edlmi say覺l覺r.
b) Üyelerinin çounluuyla hareket eden Avrupa Parlamentosu ve Konsey, her ikisi de ortak metni reddederse ya da bu kurumlardan birisi ortak metni ret karar覺 alm覺 olmas覺na kar覺n dier herhangi bir karar alamazsa, Komisyon taraf覺ndan yeni bir bütçe tasar覺s覺 verilir.
c) Üyelerinin çounluuyla hareket eden Avrupa Parlamentosu, ortak bir metni reddetmesine kar覺n, Konsey’in onaylamas覺 halinde, Komisyon taraf覺ndan yeni bir bütçe tasar覺s覺 verilir.
d) Konsey’in ortak metni reddetmesine kar覺n Avrupa Parlamentosu’nun onaylamas覺 halinde, Avrupa Parlamentosu, Konsey’in ret tarihinden itibaren balayan on dört gün içinde, üye say覺s覺n覺n çouluuyla  ve kullan覺lan oylar覺n 3/5’i ile paragraf 4 (c)’de belirtilen  baz覺 tadillere ya da tümünü teyide karar verebilir. Avrupa Parlamentosu’nun tadilinin kabul edlmedii hallerde, tadile konu olan hususun Uzlat覺rma Komitesi’nde kabul edilen hali muhafaza edilir. Avrupa bütçe yasas覺, bu  hali ile kesin olarak kabul edilmi say覺l覺r.
8. Paragraf 5’te belirtilen yirmi bir günlük zaman dilimi içerisinde, ayet Ulat覺rma Komitesi ortak bir metin üzerinde anlaamazsa, Komisyon taraf覺ndan yeni bir bütçe tasar覺s覺 verilir.
9. Bu maddede belirtilen prosedür tamamland覺覺nda, Avrupa Parlamentosu Bakan覺, Avrupa bütçe yasas覺n覺n nihai olarak kabul edildiini aç覺klar.
10. Her kurum, bu maddeye göre Anayasa’ya uygun olarak kendisine verilen yetkileri kullan覺r ve özellikle gelir ve giderler aras覺ndaki denklik ile Birlik’in öz kaynaklar覺 dikkate al覺narak tasrruflar覺 kabul eder
Madde  III- 405
Bir mali y覺l覺n balang覺c覺nda hiç bir Avrupa bütçe yasas覺 benimsenmezse, Madde III- 412’de an覺lan Avrupa Yasas覺 hükümleri uyar覺nca, bütçenin herhangi bir k覺sm覺 veya dier alt bölümleriyle ilgili olarak her ay, önceki mali y覺l Avrupa bütçe yasas覺na konulan bütçe ödeneklerinin on ikide birinden daha çok olmayan bir toplam harcanabilir. Ancak, henüz kabul edilmeyen bütçe tasar覺s覺nda belirtilen rakam覺n on ikide birinden daha fazla harcama yap覺lamaz.
2. Konsey, Madde III- 412’de belirtilen Avrupa yasas覺na göre,  Komisyon’un bir teklifi üzerine ve 1. paragrafta belirtilen dier koullara uygun olarak, on ikide birden daha yüksek bir harcamaya yetki veren bir Avrupa karar覺 kabul edebilir. Konsey, karar覺 derhal Avrupa Parlamentosu’na iletir.
 Bu Avrupa karar覺, Madde  I- 54 ( 3 )  ve ( 4 )’de belirtilen Avrupa yasalar覺na göre, bu maddenin uygulanmas覺n覺 salayan kaynaklarla ilgili tedbirleri belirler.
 Çounlukla hareket eden Avrupa Parlamentosu, bu harcaman覺n kabul edilmesinden sonraki otuz gün içinde azaltma karar覺 almazsa, söz konusu yasa  bu sürede yürürlüe girer.
Madde  III-406
Madde  III-412’de an覺lan Avrupa yasas覺 taraf覺ndan belirlenen koullara uygun olarak, yaln覺zca personel giderleri ile ilgili olanlarla mali y覺l覺n sonunda  bekletilmeyen ödenekler bir sonraki y覺la aktar覺labilir. 
Ödenekler, niteliklerine ve amaçlar覺na göre gider kalemlerini grupland覺ran farkl覺 bölümler alt覺nda s覺n覺fland覺r覺l覺r ve Madde  III- 412’de belirtilen Avrupa yasas覺 uyar覺nca alt bölümlere ayr覺l覺r.
- Avrupa Parlamentosu,
- Avrupa Konseyi ve Konsey,
- Komisyon
- Avrupa Birlii Adalet Divan覺 giderleri, baz覺 ortak gider kalemleri için özel düzenlemeleri  ihlal etmeksizin, bütçenin farkl覺 k覺s覺mlar覺nda belirlenir.
BÖLÜM  III
BÜTÇEN襤N   VE  ÖDEMELER襤N  UYGULANMASI
Madde  III- 407
Komisyon, Üye Devletlerle ibirlii içinde, Madde  III-412’de belirtilen Avrupa yasas覺na uygun olarak, sorumluluu kendisine ait olacak ekilde ve tahsis edilen ödeneklerin s覺n覺rlar覺 dahilinde, sal覺kl覺 mali yönetim ilkelerine göre bütçeyi uygular. Üye Devletler, ödeneklerin söz konusu ilkelere uygun olarak kullan覺lmas覺n覺 salamak amac覺yla Komisyon’la ibirlii yaparlar.
Madde III- 412’de belirtilen Avrupa Yasas覺, Üye Devletlerin  bütçe uygulamas覺ndaki görevlerinin denetlenmesini ve bundan kaynaklanan sorumluluklar覺n覺  düzenler. Bu yasa ayr覺ca, her kurumun  kendi harcamalar覺nda paylat覺覺 sorumluluklar覺 ve bunun yöntemini belirler
Komisyon, Madde  III- 412’de belirtilen Avrupa yasas覺 taraf覺ndan belirtilen s覺n覺rlar ve koullara tabi olarak, bütçe içinde bölümler aras覺nda ve alt bölümler aras覺nda ödenek aktar覺m覺 yapar.
Madde  III- 408
Komisyon, bütçe uygulamas覺  bak覺m覺ndan önceki y覺l覺n hesplar覺n覺 y覺ll覺k olarak Avrupa Parlamentosu’na  ve Konsey’e sunar. Komisyon ayr覺ca, Birlik’in varl覺klar覺n覺n ve borçlar覺n覺n bilançosunu da iletir.
Komisyon ayn覺 zamanda, özellikle Madde III-409’a göre Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi taraf覺ndan verilen göstergelerle balant覺l覺 ve Birlik’in mali durumu  ile ilgili olarak elde edilen sonuçlara dayal覺 bir deerlendirme raporunu Avrupa Parlamentosu’na ve Bakanlar Konseyi’ne sunar.
Madde  III- 409
1. Bakanlar Kurulunun tavsiyesi üzerine Avrupa Parlamentosu, Bütçenin uygulanmas覺 bak覺m覺ndan Komisyon’u aklar.  Bu amaçla  Parlamento,  Konsey’i takiben; hesaplar覺, mali bilançoyu ve Madde  III- 408’de öngörülen geliim raporunu,  Say覺tay tespitlerine denetim gören kurumlar覺n verdikleri cevaplarla birlikte gönderilen Say覺tay’覺n y覺ll覺k raporunu, Madde  III- 384, paragraf 1’de belirtilen güvence beyan覺n覺 ve Say覺tay’覺n özel raporlar覺n覺 inceler.
2. Avrupa Parlamentosu, Komisyon’u aklamadan önce, bütçenin uygulanmas覺 konusunda  ona verilen görevler çerçevesinde mali denetim sisteminin ileyii ve harcamalar覺n yap覺lmas覺  konusunda kendisini dinleyebilir. Komisyon, istenen bütün bilgileri Avrupa Parlamantosu’na sunar.
3. Komisyon, Parlamento’nun aklama karar覺na ekli görüleriyle  bütçenin uygulanmas覺yla ilgili görüleri, keza Konsey’in aklama tavsiyesine ekli yorumlar dorultusunda tüm önlemleri al覺r.
4. Avrupa Parlamentosu’nun veya Konsey’in talebi üzerine Komisyon, özellikle bütçenin uygulanmas覺ndan sorumlu birimler hakk覺nda verilen talimatlar bata olmak üzere, söz konusu görülerin ve aç覺klamalar覺n 覺覺覺nda al覺nan tedbirler hakk覺nda  rapor düzenler. Bu rapor ayr覺ca Say覺tay’a da iletilir.
BÖLÜM  IV
ORTAK  HÜKÜMLER
Madde  III- 410
Birden fazla y覺l覺 içeren mali çerçeve ve y覺ll覺k bütçe “euro” olarak haz覺rlan覺r.
     Madde  III- 411
Komisyon, ilgili Üye Devletlerin yetkili makamlar覺na bilgi vermek kayd覺yla, Anayasa balam覺nda ortaya ç覺kan ödemeler için bir Üye Ülke hesab覺ndan dier Üye Ülke hesab覺na aktarma yapabilir. ayet kendi hesab覺nda yeterli ödenek varsa, bu ilemden kaç覺n覺r.
Komisyon, ilgili Üye Devletlerin her biri ile o Üye Devletçe belirlenen makam arac覺l覺覺yla iletiim kurar. Komisyon. mali ilemleri yürütürken, ilgili Üye Ülkenin merkez bankas覺na veya  onun görevlendirdii mali kuruma bavurur.
Madde  III- 412
1. Avrupa Yasas覺,
a) Özellikle bütçenin oluturulmas覺 ve  uygulanmas覺, hesaplar覺n sunulmas覺 ve denetlenmesi için mali usul kurallar覺n覺 belirler.
b)  Mali denetçilerin, yetkili memurlar覺n ve saymanlar覺n sorumluluklar覺na ilikin usul kurallar覺n覺  düzenler.
Söz konusu yasalar, Say覺tay’a dan覺覺ld覺ktan sonra kabul edilir.
2. Konsey, Komisyon’un teklifi üzerine, Birlik’in kendi kaynaklar覺na ilikin düzenlemeler kapsam覺nda salanan bütçe gelirlerinin Komisyon’un kullan覺m覺na sunulmas覺 ve ihtiyaçlar覺n覺n kar覺lanmas覺 için gereken yöntemleri belirleyen bir Avrupa  tüzüünü kabul eder. Konsey. Avrupa  Parlamentosu’na  ve Say覺tay’a dan覺t覺ktan sonra hareket eder.
3. Konsey, 31 Aral覺k 2006 tarihine kadar bu maddede belirtilen durumlarda oybirlii ile hareket eder.
Madde  III- 413
 Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon, mali kaynaklar覺n Birlik’in  üçüncü ah覺slara  kar覺 yükümlülüklerini yerine getirmesine haz覺r durumda olmas覺na dikkat ederler.
Madde  III- 414
Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon Bakanlar覺 aras覺nda yap覺lan düzenli toplant覺lar, bu k覺s覺mda belirtilen bütçe usulleri kapsam覺nda Komisyon’un giriimiyle yap覺l覺r. Bakanlar, bu k覺s覺mdaki hükümlerin uygulanmas覺n覺 kolaylat覺rmak amac覺yla,  Kurumlar覺n tutumlar覺n覺n müzakere edilmesini ve uzlat覺r覺lmas覺n覺 tevik etmek amac覺yla gerekli tedbirleri al覺rlar.
  
BÖLÜM  V
DOLANDIRICILIKLA  MÜCADELE
Madde  III- 415
Birlik ve Üye Devletler, bu madde uyar覺nca kabul edilen  önlemlerle, doland覺r覺c覺l覺a ve Birlik’in mali ç覺karlar覺na zarar veren yasa d覺覺  faaliyetlere kar覺 mücadele ederler. Bu konuda al覺nan önlemler, cayd覺r覺c覺 nitelikte ve Üye Devletlerin ve Birlik’in tüm kurumlar覺n覺n, organlar覺n覺n ofislerinin ve dairelerinin etkili bir ekilde  korunmalar覺n覺  salayacak güçte  olacakt覺r. 
2. Üye Devletler, Birlik’in mali ç覺karlar覺n覺 etkileyen doland覺r覺c覺l覺a kar覺, kendi mali 覺karlar覺n覺 etkileyen doland覺r覺c覺l覺a kar覺  ald覺klar覺 önlemlerin ayn覺s覺n覺 al覺rlar.
3. Üye Devletler, Anayasa’n覺n hükümlerini ihlal etmeksizin, doland覺r覺c覺l覺a kar覺 Birlik’in mali ç覺karlar覺n覺 koruma hedefine ilikin  faaliyetlerin koordine ederler. Bu amaçla,  Komisyon ve yetkili makamlar aras覺nda yak覺n ve düzenli ibirlii kurarlar.
4. Avrupa Yasas覺 ve Çerçeve Yasas覺, Üye Devletlerde etkili ve eit derecede koruma  salamak amac覺yla, Birlik’in mali ç覺karlar覺n覺 etkileyen doland覺r覺c覺l覺覺n  önlenmesi ve buna kar覺 sava覺lmas覺 yönünde gereken tüm çarelere bavururlar.
5. Komisyon, Üye Devletlerle Avrupa Parlamenyosu’na ve Bakanlar Konseyi’ne ibirlii içinde, bu maddenin uygulanmas覺 için kabul edilen kararlar ve önlemler hakk覺nda her y覺l bir rapor sunar.
KISIM  III
GÜÇLEND襤R襤LM襤  襤B襤RL襤襤
Madde  III- 416
Bu ibirlii, Birlik Anayasas覺 ve hukuku ile uyumlu olmal覺d覺r.
Bu tür ibirlii, iç pazara, ekonomik  ve sosyal ç覺karlar ile bölgesel dayan覺maya zarar vermemelidir. Bu ibirlii, Üye Devletler aras覺ndaki ticarete bir engel oluturmamal覺 veya bir ay覺r覺ma neden olmamal覺d覺r. Ayr覺ca, ülkeler aras覺ndaki rekabeti olumsuz olarak etkilememelidir.
Madde  III- 417
Önerilen ibirlii, buna kat覺lmayan Üye Devletlerin yetkilerine, haklar覺na ve yükümlülüklerine sayg覺l覺 olmal覺d覺r. Bu Üye Devletler, kat覺l覺mc覺 Üye Devletlerin ibirliini uygulamalar覺na engel  olmamal覺d覺rlar.
Madde  III- 418
1. Güçlendirilmi ibirlii, buna yetki veren Avrupa karar覺nda  belirtilen  olas覺 kat覺l覺m koullar覺na riayet kayd覺yla, tüm Üye Devletlere aç覺kt覺r. Bu ibirlii, bu koullar d覺覺nda daha önce benimsenen  kararlara uymak kayd覺yla  Üye Devletlere her zaman  aç覺kt覺r.
Komisyon ve kat覺l覺mc覺 Üye Devletler, mümkün olan en çok say覺da Üye Devletin kat覺l覺m覺n覺 salamaya çal覺覺rlar.
2. Komisyon ve Birlik D覺ileri Bakan覺, tüm Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Üyelerini, güçlendirilmi ibirlii ile ilgili gelimeler hakk覺nda düzenli olarak bilgilendirirler.
Madde III-419
1. Ortak d覺 politika ve güvenlik politikas覺 haricinde, Anayasa’da yer alan alanlardan  birinde, kendi aralar覺na güçlendirilmi ibirlii kurmak isteyen Üye Devletler,  Komisyon’a bu ibirliinin kapsam覺n覺  ve hedeflerini  belirleyen bir talepte  bulunurlar. Komisyon,  bu konuyla ilgili olarak Konsey’e bir teklif gönderebilir. Komisyon, teklif göndermemesi halinde,  bunun nedenlerini ilgili Üye Devletlere  bildirir.
 Güçlendirilmi ibirliini balatma yetkisi,  Avrupa Parlamentosu’nun r覺zas覺 al覺nd覺ktan sonra Komisyon’un önerisi üzerine hareket eden Bakanlar Konseyi’ne aittir.
2. Ortak  d覺 politika ve güvenlik politikas覺 çerçevesinde, kendi aralar覺nda güçlendirilmi ibirlii kurmak isteyen Üye Devletlerin talebi, Konsey’e gönderilir.Bu talep, güçlendirilmi  ibirliinin Birlik’in ortak hedefleriyle ve güvenlik politikas覺yla  uyumlu olup olmad覺覺 hakk覺nda görü bildirecek olan D覺ileri Bakan覺’na ve bu ibirliinin özellikle dier Birlik politikalar覺 ile uyumlu olup olmad覺覺 hakk覺nda görü bildirecek olan  Komisyon’a iletilir. Talep, ayn覺 zamanda bilgi için  Avrupa Parlamentosu’na gönderilir.
Güçlendirilmi ibirliini balatma yetkisi Bakanlar Konseyi’ne aittir.
Madde  III- 420
1. Madde  III-419  (1), (2)’de belirtilen alanlardan birinde, güçlendirilmi ibirliine kat覺lmak isteyen herhangi bir Üye Ülke,  bu niyetini Konsey’e ve Komisyon’a bildirir.
Komisyon, bu bildirimi ald覺覺 tarihten itibaren dört ay içinde, ilgili Üye Ülkenin kat覺l覺m覺n覺 teyit eder. Komisyon, gerekli hallerde, kat覺l覺m koullar覺n覺n kar覺land覺覺n覺 aç覺klar ve güçlendirilmi ibirlii çerçevesinde önceden benimsenmi olan tasarruflar覺n uygulanmas覺yla ilgili gördüü geçi tedbirlerini kabul eder.
Ancak, Komisyon kat覺l覺m koullar覺ndan herhangi birinin kar覺lanmad覺覺n覺 düünürse,  bu koullar覺n kar覺lanmas覺 için kabul edilmesi gereken düzenlemeleri belirtir ve kat覺l覺m talebinin yeniden incelenmesi için son bir tarih belirler. Komisyon talebi, önceki alt paragrafta belirtilen prosedüre uygun ekilde yeniden inceler. Komisyon kat覺l覺m koullar覺ndan herhangi birinin hala kar覺lanmad覺覺n覺 düünürse, ilgili Üye Ülke, bu meseleyi Madde  I-44 (3)’e göre hareket edecek olan Konsey’e götürebilir. Konsey, ayn覺 zamanda Komisyon’un teklifiyle hareket ederek, ikinci alt paragrafta an覺lan geçi tedbirlerini de kabul edebilir.
2. Güçlendirilmi ibirliine, ortak d覺 politika ve güvenlik politikas覺 çerçevesinde kat覺lmak isteyen herhangi bir Üy Ülke, bu niyetini Konsey’e, D覺ileri Bakan覺’na ve Komisyon’a bildirir.
Konsey, D覺ileri Bakan覺’na dan覺t覺ktan sonra, ilgili Üye Ülkenin kat覺l覺m覺n覺 teyit eder. Gerekli olan durumlarda, kat覺l覺m koullar覺n覺n kar覺land覺覺n覺 aç覺klar. Konsey, ayn覺 zamanda  D覺ileri Bakan覺’n覺n teklifiyle hareket ederek bu ibirlii çerçevesinde daha önce benimsenmi kararlar覺n uygulanmas覺 bak覺m覺ndan gerekli görülen geçi tedbirleri kabul edebilir. Ancak Konsey, kat覺l覺m koullar覺n覺n herhamgi birinin kar覺lanmad覺覺n覺 düünürse, bu koullar覺n  kar覺lanmas覺 için kabul edilmesi gereken düzenlemeleri belirtir ve kat覺l覺m talebinin yeniden incelenmesi için  son bir tarih belirler.
Bu paragraf覺n amaçlar覺 dorultusunda,  Konsey Madde  I- 44 (3)’e  uygun olarak hareket eder.
Madde  III- 421
Kurumlar için gereken idari giderler d覺覺nda, güçlendirilmi ibirliinden kaynaklanan harcamalar, Avrupa Parlamentosu’na dan覺t覺ktan sonra oybirlii ile hareket eden Bakanlar Konseyi Üyeleri aksi yönde karar vermedikleri sürece, Üye Devletler taraf覺ndan kar覺lan覺r.
Madde III-422
1 .Anayasa’n覺n güçlendirilmi ibirlii balam覺nda uygulanabilen bir hükmünün, Konsey’in  oybirlii ile hareket etmesini gerektirmesi durumunda, Madde  I-44 (3)’de belirtilen düzenlemeler uyar覺nca oybirliiyle hareket eden Konsey, kendi giriimiyle nitelikli çounlukla hareket etmeye karar verebilir.
2 Anayasa’n覺n, güçlendirilmi ibirlii balam覺nda uygulanabilen bir hükmünün, Konsey’in özel bir yasama prosedürü kapsam覺nda, Avrupa Yasas覺 veya Çerçeve Yasas覺 ya da çerçeve yasalar覺n覺 kabul etmesini gerektirmesi durumunda, Madde I- 44 (3)’de belirtilen  düzenlemeler uyar覺nca oybirliiyle hareket eden Konsey, kendi giriimiyle nitelikli çounlukla hareket etmeye karar verebilir.
3.  1. ve 2. paragraflar, savunma alan覺nda ve askeri sonuçlar覺 olan kararlarda uygulanmaz.
Madde  III- 423
Konsey ve Komisyon, güçlendirilmi  ibirlii balam覺nda üstlenilen faaliyetlerin uyumunu ve bu faaliyetlerin Birlik politikalar覺yla uyumunu salarlar ve bu yönde ibirlii yaparlar.
BALIK  VII
ORTAK HÜKÜMLER
Madde  III- 424
Uzakl覺klar覺, adaya özgü yap覺lar覺, küçük boyutlar覺, zor toporafyalar覺 ve iklimleri, kalk覺nmalar覺n覺 ciddi olarak k覺s覺tlayan ekilde kal覺c覺 ve birleik belli ürünlere olan ekonomik ba覺ml覺l覺klar覺yla öne ç覺kan denia覺r覺 Frans覺z ülkeleri olan  Azor, Madeira ve Kanarya Adalar覺’n覺n yap覺sal ekonomik ve sosyal durumu  gözönünde bulundurulduunda, Komisyon’un teklifi üzerine Konsey, özellikle Anayasa’n覺n bu bölgelerde uygulanma koullar覺n覺 belirlemeyi hedefleyen ve ortak politikalar覺 da içeren Avrupa Tüzüü kararlar覺n覺 kabul eder. Konsey, Avrupa Parlamentosu’na dan覺t覺ktan sonra hareket eder.
襤lk paragrafta an覺lan tedbirler, özellikle gümrük ve ticaret politikalar覺, mali politika, serbest bölgeler, tar覺m ve bal覺kç覺l覺k politikalar覺, hammadde ve temel tüketim mallar覺nn salanma koullar覺, Ülke yard覺mlar覺 ve yap覺sal fonlara ve yatay Birlik programlar覺na eriim gibi alanlar覺 içerir.
Konsey, iç Pazar ve ortak politikalar da dahil olmak üzere, Birlik’in yasal düzeninin bütünlüünü ve tutarl覺l覺覺n覺 bozmadan, merkezden uzakta olan bölgelerin özel yap覺lar覺n覺 ve k覺s覺tlamalar覺n覺 dikkate  alarak, ilk paragrafta al覺nan tedbirleri kabul eder.
Madde  III-425
Anayasa, hiç bir ekilde, mülkiyet sahiplii sistemini düzenleyen Üye Ülke kurallar覺n覺 ihlal etmez.
Madde  III- 426
Birlik, Üye Devletlerin her birinde tüzel kiilere kendi yasalar覺 alt覺nda tan覺nm覺 olan en kapsaml覺 kanuni ehliyeti tan覺r. Birlik, özellikle ta覺n覺r ve ta覺nmaz mallara sahip olabilir veya  bunlar覺 elden ç覺karabilir, yasal ilerde taraf olabilir. Bu amaca yönelik olarak  Birlik, Komisyon  taraf覺ndan temsil edilir. Ancak Birlik  ayn覺 zamanda, kurumlar覺n idari özerklii nedeniyle,  kendi çal覺ma alanlar覺ya ilgili konularda kurumlar taraf覺ndan temsil edilir.
Madde  III- 427
Görevlilerin Personel Tüzüü ve Birlik memurlar覺n覺n istihdam koullar覺, bir Avrupa yasas覺 taraf覺ndan belirlenir. Bu yasa, dier ilgili kurumlara dan覺覺ld覺ktan sonra kabul edilir.
Madde  III- 428
Komisyon, Konsey taraf覺ndan salt çounlukla kabul edilen bir Avrupa tüzüü veya karar覺 ile belirlenen  s覺n覺rlar dahilinde ve koullar alt覺nda,  kendisine emanet edilen görevleri yerine getirmek için gereken tüm bilgileri toplayabilir ve denetimler gerçekletirebilir.
Madde  III- 429
1. Merkez Bankas覺n覺n ve Avrupa Merkez Bankalar覺 Sistemi ile Avrupa Merkez Bankas覺 Tüzüü hakk覺nda Protokol’ün 5. maddesini ihlal etmeksizin, Birlik faaliyetlerinin gerçekletirilmesi için gerekli olduunda, istatistiklerin oluturulmas覺 için tedbirler  bir Avrupa Yasas覺  ve Çerçeve Yasas覺  ile belirlenir.
2. 襤statisikler, tarafs覺zl覺a, güvenilirlie, nesnellie, bilimsel ba覺ms覺zl覺a, maliyet etkinliine ve istatiksel gizlilie sayg覺 içinde  oluturulur.
Madde  III- 430
Birlik kurumlar覺n覺n üyeleri, komitelerin üyeleri ve Birlik ajanlar覺 ve memurlar覺, görevleri sona erdikten sonra dahi, mesleki s覺r tekil eden bilgileri, özellikle iletmeler, i ilikileri ve maliyet fiyatlar覺 gibi bilgileri gizli tutmak zorundad覺rlar.
Madde  III- 431
Birlik’in ahdi yükümlülüü, yap覺lan sözlemeye uygulan  hukukla düzenlenir.
Ahdi olmayan sorumluluk durumunda Birlik,Üye Devletlerin hukukunda ortak genel ilkelere uygun olarak, kendisinin veya görevlerini yaparken memurlar覺n覺n sebep olduklar覺 zararlar覺 tazmin eder.
Memurlar覺n Birlik’e kar覺 sorumluluklar覺, statülerindeki  veya haklar覺nda uygulanabilen yasalardaki hükümlerle  düzenlenir.
Madde  III- 432
Birlik Kurumlar覺n覺n oturma merkezleri, Üye Devletlerin Hükumetlerince ortak kararla belirlenir.
Madde  III-433
Konsey, Avrupa Birlii Adalet Divan覺 tüzüünü ihlal etmeden, Birlik Kurumlar覺nda kullan覺lacak dilleri oybirlii ile belirler.
Madde  III-434
Birlik, Avrupa Birlik’inin dokunulmazl覺klar覺 ve ayr覺cal覺klar覺 hakk覺nda Protokolde öngörülen koullar alt覺nda, Üye Devletlerin topraklar覺 üzerinde,  görevinin yerine getirilmesi için gerekli dokunulmazl覺klardan ve ayr覺cal覺klardan yararlan覺r.
Madde  III- 435
Üye Ülkelerin kendi aralar覺nda ve üçüncü ülkelerle 1 Ocak 1958 tarinden önce ya da Üye Devletlerin Birlik’e kat覺l覺m tarihlerinden önce yapt覺klar覺  anlamalardan doan haklar ve yükümlülükler Anayasa’dan etkilenmez.
Bu anlamalar Anayasa ile uyumlu deilse, ilgili Üye Ülke veya Ülkeler, uyumsuzluklar覺 gidermek için gerekli giriimlerde bulunurlar.  Gerektiinde Üye Devletler, bu amaçla ortak bir tutum benimsemek üzere, birbirlerine yard覺mc覺 olurlar.
Bu paragrafta an覺lan anlamalar覺 uygularken Üye Devletlerin, Anayasa çerçevesinde her Üye Ülkenin elde ettii avantajlar覺n, Birlik’in ayr覺lmaz bir parças覺n覺 oluturduunu, bu suretle oluturulan ortak kurumlardan salanan avantajlardan dier Üye Ülkelerin de yararlanaca覺n覺 dikkate almalar覺 gerekir.
Madde  III- 436
1. Anayasa, aa覺daki kurallar覺n uygulanmas覺na engel tekil etmez:
a) Hiç bir Üye Ülke, kendi temel güvenlik ç覺karlar覺na ters olduunu düündüü bilgileri ifa etmek zorunda deildir.
b)  Herhangi bir Üye Ülke,  silah, mühimmat ve sava malzemelerinin üretimi vya ticaretiyle ilikili olarak, kendi temel güvenlik ç覺karlar覺n覺n korunmas覺 için gerekli olduunu düündüü  ad覺mlar覺 atabilir. Bu ad覺mlar, özel olarak askeri amaçlara yönelik  olmayan ürünlerle ilgili iç pazardaki rekabet koullar覺n覺 ters yönde etkilemez.
2.  Komisyon’un önerisiyle Konsey,  I (b) paragraf覺 hükümlerine uygun olan ürünlerle ilgili 15 Nisan 1958 tarihinde düzenlemi olduu listede deiiklikler yapan bir Avrupa karar覺n覺 oybirlii ile  kabul edebilir.
BÖLÜM  IV
GENEL  VE  N襤HA襤  HÜKÜMLER
Madde  IV-437
Önceki Antlamalar覺n  Yürürlükten  Kald覺r覺lmas覺
1. Anayasa’y覺 oluturan bu antlama, aa覺daki antlamalar覺 ve tasarruflar覺 yürürlükten kald覺rm覺t覺r:
- Avrupa Topluluunu oluturan antlama,
- Avrupa Birlii Antlamas覺’n覺  ve bunlar覺 tamamlayan ve destekleyen ve Anayasa’y覺 oluturan Antlama’n覺n eki olan Protokolde öngörülen koullara göre  listesi yap覺lan tasarruflar ve antlamalar,
- Bunlar覺 destekleyen ve tamamlayan bu maddenin 2. paragraf覺nda say覺lanlara tabi tasarruflar ve antlamalar.
2. Aa覺daki Devletlerin kat覺l覺m覺na ilikin antlamalar yürürlükten  kald覺r覺lm覺t覺r:
a) Danimarka Krall覺覺, 襤rlanda ve Büyük Britanya ve Kuzey 襤rland a Birleik Krall覺覺 ile,
b) Yunan Cumhuriyeti ile,
c) 襤spanya Krall覺覺 ve Portekiz Cumhuriyeti ile,
d) Avusturya Cumhuriyeti , Finlandiya Cumhuriyeti ve 襤sveç Krall覺覺 ile
e) Çek Cumhuriyeti, Estonya Cumhuriyeti, K覺br覺s Cumhuriyeti,  Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Macaristan  Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Slovenya Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti ile,
yap覺lan  kat覺l覺m antlamalar覺.
Ancak,
-(a) ve (d)’de belirtilen Antlamalar覺n hükümleri ve Danimarka Krall覺覺, 襤rlanda ve Büyük Britanya ve Kuzey 襤rlanda Birleik Krall覺覺,  Yunan Cumhuriyeti, 襤spanya Krall覺覺 ve Portekiz Cumhuriyeti kat覺l覺m antlamalar覺 ve tasarruflar覺na ilikin Protokol’de belirtilen veya öngörülen düzenlemeler bu Potokole uygun olarak yürürlükte kal覺r, hukuki deerlerini korurlar.
- (c)’de belirtilen Antlaman覺n hükümleri ve Çek Cumhuriyeti, Estonya Cumhuriyeti, K覺br覺s Cumhuriyeti, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Slovenya Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti ile yap覺lan kat覺l覺m antlamas覺 ve tasrruflar覺na ilikin Protokol’de  belirtilen veya öngörülen düzenlemeler bu protokole uygun olarak yürürlükte kal覺r ve hukuki deerlerini korurlar.
Madde  III- 438
Halefiyet ve Hukuki Süreklilik
1. Bu Antlama ile kurulan Avrupa Birlii, Avrupa Topluluu ve Avrupa Birlii Antlamas覺 ile kurulan Avrupa Birliinin mirasç覺s覺d覺r.
2. Bu Antlama’n覺n  yürürlüü ile ilgili yeni hükümler kabul edilinceye veya görev süreleri sona erinceye kadar, bu Antlama’n覺n yürürlüe girdii tarihteki kurumlar, organlar, ofisler ve daireler, Madde  IV- 439’a tabi olarak, o tarihteki oluumlar覺 aç覺s覺ndan bu Antlama’n覺n anlam覺 çerçevesinde yetkilerini kullan覺rlar.
3. Madde  IV- 437 ile yürürlükten kald覺r覺lan antlamalar ve tasarruflara istinaden kabul edilmi kurumlar, organlar, ofisler ve dairelerin tasarruflar覺 yürürlükte kal覺r. Söz konusu tasarruflar覺n hukuki deerleri, 覺lga, iptal veya deitirilinceye kadar devam eder. Ayn覺 durum, Madde  IV- 437 ilga edilen antlamalar ve tasarruflar temel al覺narak Üye Devletler aras覺nda yap覺lan antlamalar için de geçerlidir.
Bu Antlama’n覺n yürürlüe girdii tarihte mevcut olan Topluluk ve Birlik kazan覺mlar覺n覺n unsurlar覺, özellikle kurumlarars覺 antlamalar, kararlar  ve Konsey toplant覺lar覺nda Üye Devletlerin hükümet temsilcileri taraf覺ndan yap覺lan antlamalar, Topluluk veya Birlik’in eylemleri ile ile balant覺l覺 veya Topluluk veya Birlik’in ileyiine dair Üye Devletler taraf覺ndan akdedilen antlamalar, hükumetleraras覺 konferans balam覺nda yap覺lanlar da dahil, bildiriler, Üye Devletlerin ortak görüü ile Topluluk veya Birlik ile ilgili Avrupa Konseyi veya Kosey taraf覺ndan kabul edilen ilke kararlar覺 ve dier tutumlar ortadan kald覺r覺l覺ncaya veya tadil edilinceye kadar yürürlükte kal覺r.
4. Madde IV- 437 ile ilga edilen anlamalar覺n ve tasarruflar覺n uygulanmas覺 ve yorumlanmas覺na ilikin ve yine bu anlamalar覺n uygulanmas覺na yönelik olarak kabul edilen sözleme ve tasarruflara ilikin Avrupa Topluluklar覺 Adalet Divan覺 ile ilk derece mahkemesinin içtihat hukuku, yap覺lmas覺 gereken deiikliklerin yap覺lmas覺 ile, Birlik hukukunu ve de özellikle Anayasa’n覺n  k覺yaslanabilir hükümlerini yorumlama kayna覺 olarak muhafaza edilirler.
Madde  IV- 439
Avrupa Parlamentosu’nun oluumu,  Avrupa Konseyi  ve Konsey üyelerinin hangilerinin hangi durumlarda oylamaya kat覺lamayaca覺n覺 da içerecek ekilde Avrupa Konseyi ve Konsey aç覺s覺ndan nitelikli çounluun tan覺m覺 ve Birlik D覺ileri Bakan覺’n覺 da içerecek ekilde Komisyon’un oluumu ile ilgili geçi hükümleri, Birlik kurumlar覺 ve organlar覺 ile ilgili geçi hükümlerine dair Protokol’de düzenlenir.
Madde  IV- 440
Kapsam
1. Anayasa’y覺 oluturan Antlama, Belçika Krall覺覺, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krall覺覺, Federal Almanya Cumhuriyeti, Estonya Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti, 襤spanya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Büyük Lüksemburg Dukas覺, Macaristan Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Hollanda Krall覺覺 Avusturya Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Slovenya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, 襤sveç Krall覺覺,  Büyük Britanya ve Kuzey 襤rlanda Birleik Krall覺覺’nda  uygulan覺r.
2. Anayasa’y覺 oluturan Antlama, Madde  III- 424’e uygun olarak, Guadeloppe, Frans覺z Guiana, Martinique, Reunion, Azor, Madeira ve Kanarya Adalar覺nda geçerlidir.
3. Anayasa’y覺 oluturan Antlama’n覺n  K覺s覺m  III ‘te Bal覺k  IV’te  belirtilen ortakl覺a yönelik özel düzenlemeleri, Ek  II’de listesi yap覺lan deniza覺r覺 ülkeler ve bölgeler  için  geçerlidir.
Anayasa’y覺 oluuran Antlama, bu listeye dahil edilmeyen Büyük Britanya ve Kuzey 襤rlanda Birleik  Krall覺覺 ile özel ilikiler sahip deniza覺r覺 ülkeler ve bölgeler için geçerli deildir.
4. Anayasa’y覺 oluturan Antlama, bir Üye Ülkenin d覺 ilikilerinden sorumlu olduu Avrupa Bölgelerinde geçerlidir.
5. Anayasa’y覺 oluturan Antlama, Madde  IV- 437 (2) (d) ‘de iaret edilen Antlama’da  yer alan istisnai hükümler, Danimarka Krall覺覺, 襤rlanda ve Büyük Britanya ve Kuzey 襤rlanda Birleik Krall覺覺, Yunan Cumhuriyeti,  襤spanya Krall覺覺 ve Portekiz Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti ve 襤sveç Krall覺覺 ile yap覺lan kat覺l覺m anlamalar覺 ve tasarruflar覺na dair Protokol’ün Bal覺k V’te Bölüm 5 de ele al覺nan hususlar覺n d覺覺nda, Oland Adalar覺’nda  geçerlidir.
6. 1.den 5.e kadar olan paragraflara istisna olarak:
a) Anayasa’y覺 oluturan Antlama, Féroé Adalar覺’nda geçerli deildir.
b) Anayasa’y覺 oluturan Antlama, Büyük Britanya ve Kuzey 襤rlanda Birleik Krall覺覺’n覺n  egemen üs bölgeleri Akrotori  ve  Dhekelia’da, Çek Cumhuriyeti, Estonya  Cumhuriyeti,  K覺br覺s Cumhuriyeti, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Malta  Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Slovenya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti ile yap覺lan kat覺l覺m anlamalar覺 ve tasarruflar覺na dair Protokol’ün Bölüm  II  Bal覺k III’ü ile birleen ve Madde  IV-437 (2) (e)’de iaret edilen Antlama’n覺n ayr覺lmaz parças覺 lan kat覺l覺m tasarrufuna ek K覺br覺s’ta, Büyük Britanya ve Kuzey 襤rlanda Birleik Krall覺覺’n覺n egemen üs bölgelerine dair Protokol için orijinal olarak öngörülmü düzenlemelerin uygulanmas覺n覺 salamak için gerektii derecede uygulan覺r.
c) Anlama’y覺 oluturan Antlama, Man Adalar覺 ve Isle of  Man için sadece, Madde  IV- 437 (2) (a)’ da belirtilen Antlama’da ve Danimarka Krall覺覺, 襤rlanda ve Büyük Britanya ve Kuzey 襤rlanda Birleik Krall覺覺, Yunan Cumhuriyeti, 襤spanya Krall覺覺 ve Portekiz Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti ve 襤sveç Krall覺覺 ile yap覺lan kat覺l覺m anlamalar覺 ve tasarruflar覺na dair Protokol’ün Bal覺k  II ‘de Bölüm  3 ile birleen hususlarda orijinal olarak bu adalar için öngörülen düzenlemelerin uygulanmas覺n覺 salamak için gerektii derecede uygulan覺r.
7. 襤lgili Üye Devletlerin inisiyatifiyle Avrupa Konseyi, 2. ve 3. paragraflarda belirtilen Birlik’in Danimarka, Fransa veya Yunanistan ülkesi ve topraklar覺 için statüsünü tadil eden bir Avrupa karar覺 kabul edebilir.
Madde  IV- 441
Bölgesel  Birlikler
Anayasa’y覺 oluturan bu antlama, Belçika  ve  Lüksemburg ya da Belçika, Lüksemburg ve Hollanda aras覺nda, i bu Antlaman覺n uygulanmas覺na zarar vermedikçe, bölgesel birlikler kurulmas覺na ve tamamlanmas覺na engel tekil etmez.
Madde  IV- 442
Bu Antlama’ya eklenen protokoller, onun ayr覺lmaz bir parças覺n覺 oluturur.
Madde  IV- 443
Olaan Gözden Geçirme  Usulü
1. Herhangi bir Üye Devletin  hükumeti, Avrupa Parlamentosu veya Komisyon, Anayasa’y覺 oluturan Antlama’n覺n deitirilmesi için Konsey’e öneride bulunabilirler. Bu öneriler,  Konsey taraf覺ndan  Avrupa  Konseyi’ne sunulur ve  Ulusal Parlamentolar bilgilendirilir. 
2. Avrupa Konseyi,  Avrupa Parlamentosu’na ve Komisyon’a dan覺t覺ktan sonra, önerilen deiiklikleri incelemeyi salt çounlukla kabul ederse, Avrupa Konseyi Bakan覺, Üye Devletlerin ulusal Parlamentolar覺n覺n, Ülkelerin Devlet Bakanlar覺n覺n veya hükumetlerinin, Avrupa Parlamentosu’nun ve Komisyon’un temsilcilerinden oluan bir heyet oluturur. Ayr覺ca, parasal alandaki kurumsal deiikliklerle ilgili olarak Avrupa Merkez Bankas覺na dan覺覺l覺r. Heyet,  bu  deiiklik önerisini inceler ve 3. paragrafta belirtildii üzere, Üye Devletlerin  hükumet temsilcilerinin  bir konferansta bir araya gelmeleri için , uzla覺 yoluyla tavsiyede bulunur.
Avrupa Konseyi, deiiklik önerisini yetersiz bulursa, Avrupa Parlamentosu’na dan覺t覺ktan sonra, salt çounlukla  Heyetin toplanmamas覺na karar verir. Bu durumda Avrupa Konseyi,  Üye Devletlerin hükumet  temsilcileri konferans覺n覺n gündemini belirler.
1. Üye Devletlerin hükümet temsilcilerinin toplanmalar覺,  Anayasa’y覺 oluturan Anlama’da yap覺lacak deiiklikleri ortak mutabakatla belirtmek amac覺yla, Konsey Bakan覺 taraf覺ndan gerçekletirilir.
Deiiklikler, tüm Üye Devletler taraf覺ndan kendi Anayasalar覺na göre  onayland覺ktan sonra yürürlüe girer.
4. Anayasa’y覺 oluturan Antlama’da deiiklik yapan antlaman覺n imzalanmas覺ndan  iki y覺l sonra, Üye Devletlerin  bete dördü bunu onaylam覺sa veya Üye Devletlerden biri veya birkaç覺  onaylamaya geçmede zorlukla kar覺lam覺sa, bu mesele Avrupa Konseyi’ne götürülür.
Madde  IV- 444
Basitletirilmi Gözden Geçirme  Usulü
1. Bölüm III ‘de Konsey’in  oybirliiyle karar amas覺 gereken hallerde, Avrupa Konseyi, bu hallerde  Konsey’e  nitelikli çounlukla karar alma yetkisi veren bir Avrupa karar覺n覺 kabul edebilir.
Bu paragraf savunma alan覺 veya askeri meselelere ilikin kararlar için uygulanmaz.
2.  Bölüm  III’de Konsey’in Avrupa yasalar覺 ve çerçeve  yasalar覺n覺n ancak özel bir usül ile kabul edilmesini öngördüü durumlarda, Avrupa Konseyi, söz konusu yasalar覺n olaan usule göre kabulüne izin veren bir Avrupa yasas覺n覺 kabul edebilir.
3. 1. ve 2. paragraflar temel al覺narak Avrupa Konseyi taraf覺ndan yap覺lan her türlü giriimden ulusal Parlamentolar haberdar edilir. Bu bildirim tarihinden itibaren alt覺 ay içinde herhangi bir ulusal Parlamento itiraz bildiriminde bulunursa, 1. ve 2. paragraflarda belirtilen Avrupa kararlar覺 kabul edilemez. 襤tiraz gelmezse Avrupa Konseyi karar覺 kabul edebilir.
1. ve 2. paragraflarda belirtilen Avrupa kararlar覺n覺n kabulüne yönelik olarak, Avrupa Konseyi, çounlukla karar alan Avrupa Parlamentosu’nun  r覺zas覺n覺 ald覺ktan sonra, oybirliiyle karar覺n覺 verir.
      Madde  IV- 445
襤ç Pazar Birlik Politikalar覺 ve Faaliyetine Dair Basitletirilmi Gözden Geçirme Usulü
1. Herhangi bir Üye Devletin hükumeti,  Avrupa Parlamentosu veya Komisyon, Birlik’in faaliyeti ve iç pazara ilikin Bölüm  III’ün  Bal覺k  III’ünde yer alan düzenlemelerin tümü ya da birk覺sm覺n覺n gözden geçirilmesi için Konsey’e  teklif verebilirler.
2. Avrupa Konseyi, Bölüm  III’ün Bal覺k  III’ünde yer alan düzenlemelerin tümü ya da bir k覺sm覺n覺 tadil eden bir Avrupa  karar覺 kabul edebilir. Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu’na ve Komisyon’a, parasal alanda kurumsal deiikliklerin olmas覺 durumunda, Avrupa Merkez Bankas覺na dan覺t覺ktan sonra oybirliiyle karar al覺r.
Bu tür bir Avrupa karar覺, tüm Üye Devletler taraf覺ndan kendi Anayasalar覺na uygun olarak onayland覺ktan sonra  yürürlüe girer.
3.2. paragrafta belirtilen Avrpa karar覺, bu Antlama’da Birlik’e verilen yetkileri art覺ramaz.
Madde  IV- 446
Süre
Anayasa’y覺 oluturan Antlama, s覺n覺rs覺z bir süre için akdedilmitir.
Madde  IV- 447
Onay  ve  Yürürlük
 
1. Anayasa’y覺 oluturan Antlama, Yüce Akit taraflarca, kendi ulusal Anayasa’lar覺n覺n gereklerine uygun olarak onaylan覺r. Onay Belgeleri, 襤talyan Cumhuriyeti Hükumetine emanet edilir.
2. Anayasa’y覺 oluturan  Antlama, tüm onay belgelerinin emanet edilmi olmas覺 art覺yla 1 Kas覺m  2006 tarihinde veya bu art覺n gerçeklememesi halinde, en son imza atan Ülkenin onay belgesinin verildii tarihi izleyen ikinci ay覺n ilk gününde yürürlüe girer.

Madde  IV- 448
Resmi   Belgeler  ve  Tercümeleri
 1.   Üye Devletlerin resmi dillernde bir örnek olarak kaleme al覺nan bu Antlama, bu dillerin metinleri ile birlikte 襤talyan Hükumetine emenet edilir ve Üye  Devletlerin Hükumetlerine de tasdikli bir örnei iletilir.
   2. Bu Antlama, Üye Devletler taraf覺ndan belirlenen ve bu Devletlerin anayasal düzeni uyar覺nca ülkelerinin tamam覺 veya bir bölümünde resmi dil statüsüne sahip herhangi bir dile çevrilebilir. 襤lgili Üye Devlet taraf覺ndan, Konsey arivlerinden saklanmak üzere, bu çevirilerin onayl覺 bir örnei  temin edilebilir.
襤mza yetkisine sahip aa覺daki temsilciler, bu Antlama’y覺  imzalam覺lard覺r.
   ..................tarihinde..................imzalanm覺t覺r
SONUÇ
Türk 襤dare  Dergisi’nde, iki y覺ll覺k bir süreç içinde, birbirini izleyen sekiz say覺da yay覺mlanan Avrupa Birlii Anayasa’s覺, taraf覺mdan deerli okuyucular覺n bilgilerine tamam覺 ile sunulmu bulunmaktad覺r. Bu yay覺nda katk覺 ve desteklerini esirgemeyen herkese çok teekkür ederim.
 
Tmn g飉ter
     
      Ankara Hosting  

Tüm Haklar覺 Sakl覺d覺r     Ahmet Özer 2009